سورس کد بدست آوردن مغلوب یک عدد

برنامه بدون استفاده از ساختار بازگشتی مغلوب یک عدد را محاسبه کرده و نمایش می دهد . توضیح آنکه مغلوب یک عدد معنای نوشتن ارقام یک عدد از آخر به اول است و عدد حاصل را مغلوب عدد اول می نامند مثل ۱۵۶۲ که مغلوب آن ۲۶۵۱ است

#include <iostream>
#include <math.h>

using namespace std;

unsigned long reverse(unsigned int);

int main(){
  
  unsigned int n;
  cout <<"Input Number To Reverse :";
  cin >> n;
  cout <<"reverse Number is : " <<unsigned(reverse(n)) <<endl;

  return 0;
}

unsigned long reverse(unsigned int n){
  
  unsigned int num_no=(log10(n)+1);
  unsigned long result=0;
  
  int i;
  
  for (int i = num_no; i >=0; i--) {
    result+=(unsigned long)(pow10(num_no-1-i)*(n/(unsigned int)pow10(i)));
    n-=(n/(unsigned int)pow10(i))*(unsigned int)pow10(i);
  }
    return (result);

}


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *