سورس کد بررسی عدد کامل

این برنامه یک عدد از کاربر دریافت و کامل بودن آن را مشخص می کند.

تعریف عدد کامل

اعداد کامل اعدادی هستند که برابر با مجموع مقسوم علیه شان باشند ، نخستین عدد کامل ۶ است. زیرا ۱+۲+۳=۶ یا به ‌طور هم ارز، ۶=۲/(۱+۲+۳+۶). بعد از آن ۲۸ و بعد از آن به ترتیب ۴۹۶ و ۸۱۲۸ قرار دارند.

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  unsigned int i,n,s=0 ;
  cout<<"Enter Number : ";
  cin >> n;
  
  for (int i = 2; i <=n/2; i++) {
    s+=((n%i)==0)?i:0;
  }
  
  if(n==++s)
   cout << n <<" is Perfect number" <<endl;
  else
   cout << n <<" not Perfect number" <<endl;
  return 0;
}

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *