سورس کد یافتن بزرگترین و کوچکترین عدد

با این سورس کد بزرگترین و کوچکترین عدد بین اعداد وارد شده مشخص می شود

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  unsigned int i,n,num,max,min ;
  cout<<"Enter Number Of Input : ";
  cin >> n;
  //min=max=0;
  for (int i = 1; i <=n; i++) {
    cout<<"Input number "<<i <<" :"; 
    cin>>num;
    cin.get();
    if(i==1)max=min=num;
    if(num>=max) max=num;
    if(num<=min) min=num;
  }
  
  cout <<"Min Number= "<<min<<" And Max Number="<<max<<endl;
  return 0;
}

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *