سورس کد یافتن عدد اول

این برنامه یک عدد از کاربر دریافت می کند و اول بودن عدد را مشخص می کند .

تعریف عدد اول

اعداد اول اعدادی بزرگتر از یک هستند که بجز خود عدد و یک مقسوم علیه دیگری ندارند مانند عدد ۷

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  unsigned int i,n ;
  bool chk_first=true;
  cout<<"Enter Number"<<endl;
  std::cin >> n;
  for (int i = 2; i <n; i++) {
      if((n%i)==0)
      chk_first=false; 
    }
  if(chk_first)
    cout << n <<" Is First Number" <<endl;
  else 
    cout << n <<" Is Not First Number"<<endl;

  return 0;
}

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *