سورس کد محاسبه میانگین N عدد به زبان c/cpp

این برنامه تعدادی عدد را در ابتدا مشخص می کنیم از ورودی دریافت و در پایان میاتگین آنها را محاسبه می کند

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int c,n,s;
  cout << "Enter numbers to calculate the average" << endl;
  cin>>c;
  cin.get();
  for(int i=0;i<c;i++)
  {
    cout<<"enter number "<<i+1<<endl;
    cin>>n;
    cin.get();
    s+=n;
  }
  cout<<"avarage is "<<s/c<<endl;
  return 0;
}

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *